Algemene Voorwaarden
Apexion B.V.

Algemene Voorwaarden Apexion

versie 1.3 | 23 april 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Apexion B.V. gevestigd aan Meander 251, 6825MC Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82115508 (“Apexion”) en wederpartijen (“Afnemer“).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Afnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Apexion alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk Schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de bijlage worden sommige begrippen met een hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens de betekenis die daaraan wordt gegeven in het onderstaande overzicht.

1.1 Account: een account waarmee Gebruikers in kunnen loggen bij en gebruik kunnen maken van de Diensten.

1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, inclusief bijlagen.

1.3 BKapp Instrument: het instrument dat Apexion levert, zijnde een stelsel van regels en procedures dat gebruikt kan worden met als doel een gerechtvaardigd vertrouwen af te geven dat een bouwwerk voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

1.4 BKapp Software: de software die Apexion ‘as-a-service’ levert in samenhang met het BKapp Instrument.

1.5 Diensten: de diensten die Apexion levert zoals door Partijen is overeengekomen, die kunnen bestaan uit het toegang tot het BKapp Instrument en BKapp Software.

1.6 Gebruikers: de personen die op grond van de Overeenkomst en onder verantwoordelijkheid van Afnemer gebruikmaken van de BKapp Software en/of het BKapp Instrument.

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.8 Klantdata: alle informatie, documenten, teksten, grafische voorstellingen, foto’s, audio, video, of ander materiaal, geüpload, gedownload, verschijnend of anderszins verwerkt via de Diensten door toedoen van Afnemer of diens Gebruikers.

1.9 Overeenkomst: de afspraken tussen Apexion en Afnemer voor het afnemen van de Diensten door Afnemer, waarvan deze Algemene Voorwaarden inclusief bijlagen, en eventuele aanvullende Schriftelijke afspraken tussen Partijen onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.10 Partij(en): Apexion en Afnemer tezamen of afzonderlijk.

1.11 Proefperiode: de periode voor de duur van het proefabonnement waarin Afnemer gratis gebruik kan maken van de Diensten (met beperkte functionaliteiten).

1.12 Schriftelijk: onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1.13 Voorwaarden BKapp Instrument: de in bijlage A opgenomen voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het BKapp Instrument.

1.14 Website: de Apexion website waarop Gebruikers in kunnen loggen om gebruik te maken van de Diensten, te benaderen via https://apexion.nl, https://bkapp.nl en eventuele subdomeinen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Apexion, inclusief het gebruik van de Diensten gedurende de Proefperiode, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde:
a) bijlage A – Voorwaarden BKapp Instrument;
b) eventuele aanvullende Schriftelijke afspraken;
c) bijlage B – de verwerkersovereenkomst;
d) de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na registratie van Afnemer op de Website en na het accepteren op de Website van een aanbod voor het afnemen van een abonnement voor de Diensten. Uitsluitend de bij de dienstomschrijving van het abonnement weergegeven, of door Partijen aanvullend Schriftelijk overeengekomen, omschrijving van de Diensten is bindend.

3.2 Indien Afnemer Diensten wenst af te nemen die (mede) zien op het BKapp Instrument, dient Afnemer vooraf te controleren of zijn Gebruikers voldoen aan de toepasselijke vereisten uit de wet (waaronder maar niet beperkt tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) en de vereisten opgenomen in bijlage A (Voorwaarden BKapp Instrument). Gebruik van het BKapp Instrument door kwaliteitsborgers is enkel toegestaan conform de regels en procedures uit het BKapp Instrument en de Voorwaarden BKapp Instrument. Indien Afnemer en/of diens Gebruikers niet voldoet aan de vereisten uit de wet en/of de Voorwaarden BKapp Instrument, is Afnemer of diens Gebruiker niet gerechtigd gebruik te maken van het BKapp Instrument.

3.3 Voor het gebruik van het BKapp Instrument hebben Afnemer en diens Gebruikers voorafgaande toestemming nodig van Apexion. Het sluiten van de Overeenkomst betekent niet dat Apexion ook toestemming verleent. Toestemming wordt verleend conform hetgeen bepaald in de Voorwaarden BKapp Instrument.

 

Artikel 4. Proefperiode

4.1 De Overeenkomst ten aanzien van de Proefperiode wordt gesloten op het moment dat Afnemer op de Website een proefabonnement afsluit.

4.2 De Overeenkomst ten aanzien van de Proefperiode is geldig voor de overeengekomen duur. Indien geen duur is overeengekomen, zal de Overeenkomst ten aanzien van de Proefperiode gelden voor de duur van twee (2) weken. Na afloop van de Proefperiode wordt het proefabonnement automatisch omgezet in een Bouwtoezicht abonnement, tenzij Gebruiker binnen de Proefperiode aan Apexion aangeeft dit niet te willen.

 

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. De Overeenkomst kan door elk der Partijen Schriftelijk, of via de functionaliteit die de BKapp Software hiervoor biedt, worden opgezegd met inachtneming van een termijn zoals omschreven in de onderstaande tabel.

 

AbonnementProjectabonnement*Onbeperkt aantal projecten,
2 jarig abonnement*
Bouwtoezicht2 maanden2 maanden
Bouwbedrijf6 maanden6 maanden**
Bouwbedrijf+6 maanden6 maanden**
Intern Kwaliteitsborger6 maanden6 maanden**
BKapp Kwaliteitsborger2 maanden2 maanden**

* Opzegging per Gebruiker
** De Overeenkomst wordt aangegaan met een looptijd van minimaal twee jaar. Deze looptijd wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. De opzegtermijn van het abonnement vindt plaats vanaf het moment dat deze looptijd is verstreken.

5.2 De Overeenkomst kan slechts worden opgezegd voor zover dit in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, of met goedvinden van beide Partijen.

5.3 Tenzij door Partijen anders is overeengekomen, is Apexion gerechtigd om bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle toegang tot de Diensten via Accounts van Afnemer en diens Gebruikers op te heffen, en alle Klantdata te verwijderen. Afnemer en diens Gebruikers dienen voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst zelf de Klantdata te downloaden/exporteren via de mogelijkheden die de Diensten daarvoor bieden.

5.4 Apexion mag de Overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a) Afnemer failliet is verklaard;
b) Afnemer surseance van betaling is verleend;
c) de onderneming van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd;
d) Afnemer of diens Gebruikers de toepasselijke gebruiksregels of de Voorwaarden BKapp Instrument overtreden, en deze overtreding de opschorting of opzegging redelijkerwijs rechtvaardigd; of
e) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer.

5.5 De rechten en plichten van de Partijen die vóór de beëindiging van de Overeenkomst zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan, indien zij gezien hun aard van kracht dienen te blijven. Onder andere de volgende bepalingen blijven na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht: geheimhouding, aansprakelijkheid en toepasselijk recht en forumkeuze.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Diensten

6.1 Apexion heeft het recht om derden in te schakelen bij het leveren van de Diensten, bijvoorbeeld in het kader van hosting. Apexion blijft naar Afnemer toe het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Diensten, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Apexion is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Afnemer of een Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer of een Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten, mits daarvoor aan de uit de wet en/of jurisprudentie voortvloeiende vereisten is voldaan.

6.3 Door Apexion bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.4 Afnemer zal Apexion vrijwaren voor alle aanspraken, claims, boetes etc. die verband houden met fouten die Gebruikers maken in het gebruik van de Diensten of die verband houden met Intellectuele Eigendomsrechten van derde partijen op werken die op of middels de Diensten worden verwerkt.

 

Artikel 7. Controle, medewerking en auditrecht

7.1 Afnemer is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Zo zal Afnemer Apexion onder meer alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Apexion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en moet Afnemer toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Apexion redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

7.2 Afnemer en diens Gebruikers dienen – voor zover deze vereisten van toepassing zijn – te voldoen aan de vereisten uit de Voorwaarden BKapp Instrument en de vereisten die voortvloeien uit het BKapp Instrument.

7.3 Apexion is gerechtigd controles uit te (laten) voeren omtrent het voldoen van Afnemer en diens Gebruikers aan de eisen en voorwaarden uit het BKapp Instrument, en de toepassing van het BKapp Instrument door Afnemer en diens Gebruikers. Deze kunnen bestaan uit zogeheten ‘reality-checks’ en (bureau)audits en worden uitgevoerd conform hetgeen bepaald in het BKapp Instrument.

7.4 Afnemer zal de kosten voor de jaarlijkse (bureau)audit dragen, deze worden op basis van de daadwerkelijke kosten gefactureerd.

7.5 Voor reality-checks die bestaan uit een bouwplaatsinspectie zal Apexion de kosten van de standaardinspecties dragen. Eventuele extra inspecties als gevolg van een geconstateerde tekortkoming van Afnemer of diens Gebruikers komen voor kosten van Afnemer, en worden achteraf gefactureerd op basis van de daadwerkelijke kosten.

 

Artikel 8. Handhaving en klachten

8.1 Naast de remedies die de wet en het overige van deze Algemene Voorwaarden bieden, heeft Apexion het recht de in 3.3 bedoelde toestemming te schorsen of in te trekken conform hetgeen bepaald in het BKapp Instrument.

8.2 Het schorsen of intrekken van de toestemming heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst opgeschort, opgezegd of anderszins beëindigd wordt. Een schorsing of intrekken van de toestemming roept dan ook geen opzegrecht voor Afnemer in het leven. Zodoende blijft Afnemer in zulk geval de overeengekomen bedragen verschuldigd.

8.3 Het schorsen of intrekken van toestemming door Apexion geschiedt zonder dat Afnemer recht heeft op enige vorm van compensatie of schadevergoeding.

8.4 Indien Apexion en Afnemer een verschil van inzicht hebben over de juiste toepassing van het BKapp Instrument, het uitvoeren van de Overeenkomst of anderszins, kan Afnemer een beroep doen op de klachtenprocedure zoals opgenomen in het BKapp Instrument.

 

Artikel 9. Meerwerk

9.1 Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Apexion een aanbod doen. Apexion zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer.

9.2 Voor meerwerk waarvan Apexion kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft Apexion geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Apexion dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.  Hetgeen in dit lid bepaald geldt niet voor reguliere onderhoudswerkzaamheden op grond van Artikel 17.

 

Artikel 10. Gebruiksrecht

10.1 Apexion verleent aan Afnemer voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de Diensten voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van het doel van de Diensten. Het BKapp Instrument mag enkel in combinatie met de BKapp Software worden gebruikt. Dit gebruiksrecht ten aanzien van het BKapp Instrument wordt verstrekt onder de voorwaarde dat Afnemer en/of diens Gebruikers toestemming hebben om gebruik te maken van het BKapp Instrument, conform hetgeen bepaald in artikel 3.3.

10.2 Het in het eerste lid bedoelde gebruiksrecht omvat mede het laten gebruiken van de Diensten door Gebruikers onder verantwoordelijkheid van Afnemer, in overeenstemming met de voorwaarden uit de Overeenkomst, en in het bijzonder de Voorwaarden BKapp Instrument.

10.3 Onder het gebruiksrecht als bedoeld in het eerste lid worden tevens alle toekomstige updates van de Diensten verstaan.

10.4 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, is het Afnemer en diens Gebruikers niet toegestaan om:
a) de Diensten in kopie te geven aan derden;
b) de Diensten in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden,
c) middels verhuur, Software-as-a-Service, constructies of anderszins;
d) wijzigingen aan te brengen in de Diensten; en
e) aanduidingen van Apexion of haar licentiegevers als rechthebbende(n) in de Diensten of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

10.5 Afnemer zal de Diensten niet onderwerpen aan handelingen van decompilatie of reverse engineering, tenzij en voor zover toegestaan onder dwingend recht.

 

Artikel 11. Gebruikslimieten

11.1 Apexion kan een limiet stellen aan het gebruik van de Diensten ten aanzien van de hoeveelheid dataverkeer en -opslag. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.

11.2 Van fair use is sprake als Afnemer of diens Gebruikers maximaal twee (2) keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruiken als andere klanten van Apexion in een vergelijkbaar project en situatie zouden doen.

11.3 Als Afnemer meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft Apexion het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Apexion.

Het is een Gebruiker toegestaan om de dubbele hoeveelheid bandbreedte, opslag, of rekenkracht te verbruiken in verhouding tot de gemiddelde Gebruiker. Bij overschrijding van deze limiet maakt Apexion middels facturen inzichtelijk welke kosten er bij de overschrijding gemoeid zijn. Apexion brengt naast deze kosten geen andere kosten in rekening voor de overschrijding van de limiet, wanneer Apexion niet aantoonbaar schade leidt door de overschrijding.

11.4 Apexion is niet aansprakelijk als de Diensten niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

 

Artikel 12. Account

12.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dienen Gebruikers in te loggen met een Account. Afnemer kan met een admininstratoraccount zelf Accounts voor Gebruikers aanmaken, waarvoor de op dat moment geldende kosten zullen zijn verschuldigd.

12.2 Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon.

12.3 Het gebruik van Accounts door Gebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Afnemer. Apexion mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.

12.4 Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Afnemer direct melding maken bij Apexion, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account. Voor eventueel herstel van toegang tot een Account door Apexion, is Apexion gerechtigd Afnemer of Gebruiker zich te laten identificeren om fraudegevallen te voorkomen. Ook in het geval van een datalek bij Afnemer zal Afnemer dit melden aan Apexion.

 

Artikel 13. Werking en functionaliteiten Diensten

13.1 Afnemer aanvaardt dat de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Afnemer die aantreft in de Diensten op het moment van (op)levering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

13.2 Apexion zal zich inspannen om -waar mogelijk- een dergelijke wijziging minstens één (1) maand voor intrede van de wijziging Schriftelijk door te geven aan Afnemer. Wijzigingen die zien op het verbeteren van de stabiliteit of veiligheid, of die technisch noodzakelijk zijn of noodzakelijk zijn om bugs op te lossen, mag Apexion altijd doorvoeren. Hiervoor hoeft Apexion geen melding te doen en als gevolg hiervan heeft Afnemer geen opzegrecht.

13.3 De Diensten alsmede de ontwikkeling van de Diensten kunnen zijn gekoppeld met de software of systemen van derden. Hieronder vallen onder andere alle koppelingen die voorzien in de organisatie van bedrijfsprocessen en daaraan onderhevig informatieverstrekking van de Diensten, software- en bedrijfssystemen, informatie uitwisseling via API’s of organisatorische afspraken en licentieovereenkomsten, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de infrastructuur en test- en ontwikkelprocessen van de softwareleveranciers van Apexion, alsmede hun technische en organisatorische afhankelijkheden. Apexion zal zich inspannen om bestaande koppelingen beschikbaar en correct werkend te houden. De beschikbaarheid en correcte werking van een koppeling is echter afhankelijk van een groot aantal factoren waardoor Apexion hierover geen garanties kan bieden. Apexion is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die via de koppelingen ter beschikking aan Afnemer komt.

13.4 Apexion is niet verantwoordelijk voor de correcte werking en beschikbaarheid van de koppelingen, systemen en/of software van derde partijen.

 

Artikel 14. Gebruiksregels Diensten

14.1 Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door haar Gebruikers. Afnemer zorgt er in het bijzonder voor dat Gebruikers de in dit artikel genoemde gebruiksregels zullen naleven, en het BKapp Instrument alleen te zullen gebruiken conform de Voorwaarden BKapp Instrument en de regels en procedures die het BKapp Instrument voorschrijft.

14.2 Afnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen op te slaan, aan te bieden, te verspreiden of anderszins te verwerken die:
a) kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
b) inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c) informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
e) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
f) (kinder)pornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

14.3 Afnemer zich ervan onthouden om de Diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat hinder voor andere klanten, schade of gevaar voor het functioneren van de systemen en netwerken van Apexion of derden ontstaat. Apexion is gerechtigd alle maatregelen te nemen die het redelijkerwijs nodig acht om deze hinder, schade of gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

14.4 Apexion mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de in het vorige lid bedoelde maatregelen verhalen op Afnemer. Apexion maakt in dat geval de kosten inzichtelijk middels facturen en/of urenstaten.

 

Artikel 15. Klantdata

15.1 Klantdata die Afnemer en diens Gebruikers opslaan of verwerken via de Diensten is en blijft eigendom van Afnemer of diens Gebruikers. De zeggenschap en verantwoordelijkheid over de Klantdata berust zodoende te allen tijde bij Afnemer of diens Gebruikers. Apexion is derhalve nooit verantwoordelijk voor Klantdata die Afnemer of diens Gebruikers opslaan of verwerken via de Diensten. Afnemer verstrekt hierbij aan Apexion een beperkt gebruiksrecht om de Klantdata te gebruiken voor de levering van de Diensten, inclusief toekomstige aspecten daarvan.

15.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op door Afnemer of Gebruikers in verband met de Diensten gebruikte Klantdata blijven berusten bij Afnemer, Gebruikers of haar licentiegevers. Afnemer vrijwaart Apexion voor enige aanspraken van derden op grond van een inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht op Klantdata geüpload of verwerkt via de Diensten door Afnemer of Gebruikers.

15.3 Indien Afnemer informatie stuurt naar Apexion, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Afnemer Apexion een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Voorgaande geldt niet voor informatie die Afnemer nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

Artikel 16. Beschikbaarheid

16.1 Apexion zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten, inclusief haar systemen en netwerken, te realiseren, en om toegang tot door Afnemer of Gebruikers opgeslagen Klantdata te realiseren, maar kan hierover geen concrete toezeggingen doen omdat het afhankelijk is van diensten van derden.

 

Artikel 17. Onderhoud en updates

17.1 Apexion zal zich inspannen om updates door te voeren teneinde de Diensten actueel en veilig te houden.

17.2 Apexion zal zich inspannen om problemen en gebreken in de Diensten zo spoedig mogelijk (waarbij bij de prioritering rekening wordt gehouden met de aard van het probleem of gebrek en de gevolgen voor Afnemer) te verhelpen maar doet hierover geen concrete toezeggingen, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 18. Ondersteuning

18.1 Apexion zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden in het geval van gebruiksvragen, maar doet enkel concrete toezeggingen ten aanzien ondersteuning indien en voor zover Partijen dit Schriftelijk zijn overeengekomen. Apexion is gerechtigd voor telefonische ondersteuning kosten in rekening te brengen.

18.2 Afnemer en Gebruikers kunnen verzoeken tot ondersteuning indienen via het ticketsysteem dat na inloggen via een Account te benaderen is. Apexion zal verzoeken tot ondersteuning zo spoedig mogelijk beantwoorden.

18.3 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen, is Afnemer zelf verantwoordelijk voor implementatie en configuratie van de webbrowser om toegang te verkrijgen tot de Diensten. Apexion zal hier geen ondersteuning bij bieden. Apexion is dan ook niet verantwoordelijk voor enige implementatie- en/of configuratiefouten.

 

Artikel 19. Back-ups

19.1 Apexion zal zich inspannen om regelmatig reservekopieën (back-ups) te maken van door Afnemer op systemen van Apexion opgeslagen Klantdata. Voor bepaalde onderdelen van de Klantdata geldt dat deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar gesteld kunnen worden, namelijk voor opgeslagen documenten en door de BKapp Software gegenereerde stukken. Apexion kan geen kopie van de database-gegevens beschikbaar stellen aan Afnemer.

19.2 Reservekopieën als hierboven beschreven kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om een kopie van deze Klantdata voor beëindiging of ontbinding te downloaden.

 

Artikel 20. Rechten van Intellectuele Eigendom

20.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Diensten of andere werken of gegevens die onderdeel uitmaken van de Diensten berusten en blijven berusten bij Apexion of diens licentiegevers.

20.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

20.3 Indien Apexion door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

20.4 Indien voor het gebruik van de Diensten, of in verband met de Diensten, licenties van derden noodzakelijk zijn of door Afnemer gebruikt worden, zal Afnemer deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Afnemer vrijwaart Apexion voor aanspraken van derden betreffende het voorgaande.

20.5 Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten of andere werken of gegevens die onderdeel uitmaken van de Diensten en heeft geen recht op een kopie van of toegang tot bronbestanden en technische documentatie, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

 

Artikel 21. Prijzen en betaling

21.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.

21.2 Voor het gebruik van de Diensten gedurende de Proefperiode is Afnemer geen vergoeding verschuldigd.

21.3 Apexion zal voor de door Afnemer verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Afnemer.

21.4 Afnemer is maandelijks achteraf de kosten – gebaseerd op het aantal Accounts – verschuldigd voor de Diensten, tenzij door Partijen anders overeengekomen.

21.5 De toepasselijke kosten voor heffingen van de branchevereniging VKBN en de TloKB, en de kosten voor het uitvoeren van de audits en de kosten voor bouwplaatsinspecties die een geconstateerde afwijking in het gebruik van het BKapp Instrument moeten bevestigen, worden achteraf gefactureerd aan de bij het project betrokken Kwaliteitsborgers, tenzij door Partijen anders overeengekomen.

21.6 Indien Afnemer in een maand verschillende aantallen Accounts heeft gehad, zal het hoogste aantal Accounts op een moment in die maand geldend zijn voor het berekenen van de kosten.

21.7 De betalingstermijn van facturen is achtentwintig (28) dagen na de datum van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Afnemer niet tijdig betaalt, zal Apexion Afnemer een Schriftelijke ingebrekestelling sturen met daarin een redelijke termijn voor Afnemer om alsnog tot betaling over te gaan. Indien Afnemer ook na deze termijn niet tot betaling is overgegaan is Afnemer in verzuim, waarna Apexion het recht heeft de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De voorgaande eis omtrent het sturen van een ingebrekestelling geldt niet indien dit op grond van de wet niet vereist is. Apexion is gerechtigd om betaling via automatisch incasso plaats te laten vinden. Afnemer gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord en zal alle medewerking verlenen teneinde automatische incasso mogelijk te maken. Apexion streeft er naar om op de eerste dag van elke maand de facturen op te stellen en deze vier weken later, op de 28e dag van die maand, te incasseren.

21.8 Indien Afnemer meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Apexion te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Apexion de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Apexion blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Afnemer binnen zeven (7) dagen het betwiste alsnog te voldoen.

21.9 Bij een niet tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

21.10 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd, Afnemer overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

21.11 Apexion is gerechtigd eens per kalenderjaar de gehanteerde tarieven aan te passen. Apexion zal Afnemer ten minste één (1) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Indien de tariefwijziging een stijging van meer dan tien procent (10%) betreft, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum dat de tariefswijziging intreedt door dit uiterlijk twee (2) weken voor het intreden van de tariefwijziging Schriftelijk mede te delen aan Apexion.

21.12 Alle prijzen in iedere aanbieding van Apexion zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

21.13 Indien een prijs in een aanbod is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig te zijn, dan heeft Apexion het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 De inhoud van de relatie tussen Apexion en Afnemer evenals de gegevens en informatie die aan Partijen bekend zijn, respectievelijk worden in het kader van een Overeenkomst tussen beide Partijen, hebben een vertrouwelijk karakter. Partijen zullen derhalve zowel tijdens de looptijd van een Overeenkomst als daarna de in het kader van de Overeenkomst door Partijen verstrekte informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie over promoties, voorschriften, werkwijzen, kostencalculaties, werkzaamheden en relaties van Partijen, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken.

22.2 Het is Partijen, zonder Schriftelijke toestemming van de andere Partij, niet toegestaan de door de andere Partij verstrekte stukken, gegevens en/of informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis van derden te brengen.

22.3 Partijen zullen evenmin over het bestaan en de inhoud van een Overeenkomst, order of transactie adverteren, publiceren of anderszins openbaar maken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. Daarnaast zijn Partijen niet gerechtigd om de (merk)naam van de andere Partij voor reclame- of publiciteitsdoeleinden te gebruiken, zonder Schriftelijke toestemming van de andere Partij. Uitzondering op het voorgaande is publicatie in het register kwaliteitsborging van TLoKB. Daarnaast geeft Afnemer hierbij toestemming aan Apexion om Afnemer’s logo op zijn website te publiceren. Apexion zal enkel met toestemming van aannemer bedrijfs- en project gegevens delen met derden via de BKapp Software.

22.4 Elke Partij zal de verplichtingen uit dit artikel tevens opleggen aan zijn werknemers en derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst in worden geschakeld. Bij schending van de in dit artikel vastgelegde geheimhoudingsplicht door een werknemer van een Partij of een door hem ingeschakelde derde, zal deze Partij de door de andere Partij gewenste (rechts)maatregelen treffen ter voorkoming van verdere overtredingen.

22.5 Indien de ontvangende Partij de geheimhoudingsplicht schendt, is deze daarvoor zonder sommatie of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de verstrekkende Partij van € 10.000,00 per geval van schending. Deze boetebepaling doet geen afbreuk aan het recht van de verstrekkende Partij op schadevergoeding van de ontvangende Partij.

22.6 Apexion mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Afnemer in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid

23.1 Gedurende een Proefperiode is Apexion niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (inclusief eventuele daarin opgenomen garantieverplichtingen), een onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Apexion.

23.2 De aansprakelijkheid van Apexion voor schade of andere claims op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad dan wel op enige andere grond, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de bedragen (exclusief btw) die Afnemer aan Apexion verschuldigd is over een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade en tot een maximum van 50.000 euro per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen.

23.3 Als de schade ontstaat binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst, geldt in afwijking van het vorige lid dat de aansprakelijkheid van Apexion beperkt is tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer naar verwachting verschuldigd zal zijn gedurende de eerste (12) maanden gerekend van de ingangsdatum, tot een maximum van 50.000 euro per jaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen.

23.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is Apexion nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in het onderhavige geval verstaan: gederfde winst, schade wegens verlies van gegevens, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

23.5 De aansprakelijkheid van Apexion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Apexion direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Apexion ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apexion in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking Schriftelijk bij Apexion meldt.

23.6 Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Apexion.

23.7 De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit betekent dat Partijen in geval van ontbinding geen verplichting hebben om reeds ontvangen prestaties ongedaan te maken.

 

Artikel 24. Overmacht

24.1 Partijen kunnen niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Partijen zijn ook niet aansprakelijk voor enige schade die hiervan het gevolg is.

24.2 Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

24.3 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

 

Artikel 25. Wijzigingen in de Overeenkomst

25.1 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd, met uitzondering van afwijkingen die in dit artikel zijn opgenomen.

25.2 In afwijking van bovenstaande heeft Apexion echter het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Apexion zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding per e-mail aankondigen bij Afnemer.

25.3 Als Afnemer de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen veertien (14) dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Apexion de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Apexion besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Afnemer de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

25.4 In afwijking op artikel 13.2 en het restant van dit artikel is Apexion gerechtigd wijzigingen te maken aan de Algemene Voorwaarden of de Voorwaarden BKapp Instrument die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving, of bij wijzigingen in de werking of toepasbaarheid van het BKapp Instrument. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

25.5 De in lid 2 en lid 3 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door Apexion worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 26. Overdracht rechten en plichten

26.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder in het geval van een fusie of overname, zonder Schriftelijke toestemming van Apexion.

26.2 Afnemer geeft Apexion bij voorbaat recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Afnemer nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Apexion zal Afnemer berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 27. Slotbepalingen

27.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij uit een dwingendrechtelijke bepaling anders voortvloeit, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en die niet minnelijk onderling of via een mediator worden opgelost voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Gelderland.

27.2 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

Links / Bijlagen

Bijlage A. Voorwaarden BKapp Instrument

Bijlage B. Verwerkersovereenkomst Apexion