Invoeringsdatum Wkb op 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Met de invoering van de wet wordt de kwaliteit van bouwwerken verbeterd en de positie van de opdrachtgever versterkt. De Wkb stelt het werken met een instrument voor kwaliteitsborging, zoals het BKapp instrument, verplicht.

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Dit stelsel treedt eveneens 1 januari 2024 in werking. Na een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer is dat vastgelegd in een conceptbesluit.  Alle wetgevingsonderdelen van de stelselherziening omgevingsrecht zijn reeds bekendgemaakt en kunnen worden geraadpleegd via de website www.iplo.nl.

De invoering van het stelsel van de Omgevingswet is het resultaat van een langjarig proces. De invoeringsdatum markeert dan ook een bijzonder moment, omdat regering en parlement, in nauwe samenwerking met andere overheden en de uitvoeringspraktijk, een geïntegreerd stelsel voor het omgevingsrecht hebben gecreëerd. Met dit stelsel kunnen maatschappelijke opgaven binnen het domein van de fysieke leefomgeving beter worden aangepakt.

Tot aan de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2024 is het mogelijk om te oefenen met BKapp middels een proefproject.