apexion-kwaliteitsverklaringen

Kwaliteitsverklaringen en de Wkb

Met wijzigingen in de omgevingswet is ook het stelsel rondom kwaliteitsverklaringen veranderd. Deze wijzigingen raken zowel de erkende kwaliteitsverklaringen (EKV) als de private kwaliteitsverklaringen (PKV) en spelen een cruciale rol in hoe bouwproducten en -processen worden beoordeeld. Dit artikel duikt in de verschillen tussen deze verklaringen en hoe ze functioneren binnen het vernieuwde stelsel.

Erkende versus Private Kwaliteitsverklaringen

Een Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV) biedt de garantie dat een bouwproduct of -proces voldoet aan de bouwtechnische eisen zoals vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze verklaringen worden afgegeven door gecertificeerde instellingen na gestandaardiseerde en gecontroleerde testmethodes onder de beoordelingsrichtlijnen (BRL). De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) speelt een belangrijke rol in het toetsen en aanwijzen van deze richtlijnen en zorgt ervoor dat de verklaringen worden opgenomen in een landelijk register. Zodra een kwaliteitsverklaring is geregistreerd, wordt deze erkend als EKV. Voor meer informatie over EKV’s, kunt u de website van de TloKB raadplegen: Erkende Kwaliteitsverklaringen TloKB.

Aan de andere kant staan de private kwaliteitsverklaringen (PKV), die eisen bevatten gesteld door de markt en niet officieel deel uitmaken van het nationale stelsel. Deze PKV’s zijn vooral relevant voor producten en processen waar specifieke, niet-genormaliseerde eisen voor gelden. Dit geldt dus voor alle BRL-en die niet zijn opgenomen in het register.

Overgang van Stichting Bouwkwaliteit naar TloKB

Met de invoering van de omgevingswet is de Stichting Bouwkwaliteit, de organisatie die voorheen de BRL-en beheerde, opgegaan in de TloKB. Dit markeert een belangrijke verandering in hoe kwaliteitsborging wordt beheerd in Nederland, omdat de databank van de TloKB veel kleiner is dan die van de Stichting. Deze organisatorische verandering reflecteert de behoefte aan meer toezicht op de aanpak van kwaliteitsborging, die de nieuwe wetgeving beoogt te bevorderen.

Implementatie van Kwaliteitsverklaringen

Volgens Artikel 2.14 lid 3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt aan de gestelde regels voldaan als het bouwproces in overeenstemming is met een toegesneden erkende kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat EKV’s een fundamentele rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit binnen de bouwsector. Met een EKV hoeft een kwaliteitsborger alleen de geldigheid van de Kwaliteitsverklaring te controleren om een gerechtvaardigd vertrouwen af te geven in de kwaliteitsaspecten die samenhangen met die verklaring.

Met een private kwaliteitsverklaring is dat anders. Er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan een kwaliteitsborger private kwaliteitsverklaringen kan toepassen voor een gerechtvaardigd vertrouwen.

BKapp en Kwaliteitsverklaringen

BKapp biedt een naadloze integratie voor het beheren van zowel EKV’s als PKV’s. Voor EKV’s kunnen certificaten gemakkelijk worden geüpload als bewijs van naleving. Voor PKV’s moet er een extra stap gemaakt worden. Hiervoor kunnen de risico’s en maatregelen worden opgenomen in standaardlijsten die samenhangen met de bouwdelen of processen waarop een PKV van toepassing is. In beide gevallen zorgt BKapp voor een snelle en effectieve oplossing voor kwaliteitsborging.

In de nieuwe structuur van de Wkb is het duidelijk dat zowel erkende als private kwaliteitsverklaringen essentieel zijn voor het garanderen van bouwkwaliteit. Met BKapp kunnen bouwprofessionals efficiënt voldoen aan deze eisen, waardoor de kwaliteitsstandaarden binnen de sector verder verhoogd worden. Wie nu nog gebruik maakt van private kwaliteitsverklaringen moet echter wel nog de vertaalslag maken naar de nieuwe situatie. Apexion kan daarbij ondersteunen. Neemt daarom contact met ons op om te voldoen aan de Wkb.

procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak vooreen kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag
een plan met u.
Maak kostenloos een afspraak voor
een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en
de BKapp software.
BKapp Kennismaking
procesWij maken graag een plan met u.Maak kostenloos een afspraak voor een kennismaking met Apexion,
het BKapp instrument en de BKapp software.
BKapp KennismakingBouw-
kwaliteit
van nu.