Wetgeving voor de bouw

De kwaliteit van een bouwwerk is ten dele verankert in de wet. De wettelijk norm vormt de ondergrens van de eisen waar een bouwwerk aan moet voldoen. Daarom stelden wij een lijst samen met de wetgeving die momenteel geldt voor de Nederlandse bouw en bouwsector. 

Dit artikel is het laatst bijgewerkt op 4 februari 2021.

dit zijn de meest relevante wetten

HoofdartikelRelevantie
WoningwetDit is de meest bekende bouwwetgeving. De wet omslaat onder andere:
– het bouwbesluit 2012 (dat wordt per 2022 Besluit Bouwwerken leefomgeving / BBl), 
– de Energy Performance Building Directive (EPBD), 
– de wet Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), 
– MilieuPrestatie gebouwen (MPG), en
– per 2022 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen / Wkb.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)Deze wet bepaalt de gang van zaken rondom vergunningen. Aanvullend zijn ook het besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht opgenomen.
Wet ruimtelijk ordening (Wro)De Wro is relevant voor bestemmingsplannen en de landelijke aansturing van de bouw. Zie ook: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/wro-kort/
TracéwetDeze wet bepaalt procedures voor de aanpassing van (provinciale) infrastructuur.
Wet milieubeheer (Wm)Deze wet reguleert onder andere de verwerking van afvalstoffen en schadelijke stoffen.
Wet inzake luchtverontreiniging (Wlv)De wet gaat over het reguleren van emissies en fijnstof.
Programma Aanpak StikstofDit programma omschrijft hoe te handelen bij uitstoot van stikstof. Zie ook: https://www.aanpakstikstof.nl/
Wet bodembescherming (WBB)Deze wet is relevant bij verontreiniging/ bodemsanering.
Wet geluidhinderDeze wet is relevant voor bouwlocaties of bouwactiviteiten waarbij lawaai en geluidshinder een rol speelt.
Energiebesparings-plichtDit is relevant bij fabrieksmatige bouw met een jaarlijks verbruik van 50 MWh of meer.
Richtlijn Herstel en Beheer Bodemkwaliteit Bij sanering of archeologie is deze wet relevant. Zie ook: https://www.bodemrichtlijn.nl
ErfgoedwetDeze wet is relevant voor archeologisch onderzoek.
Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo)Voor de monumentenzorg zijn wetswijzigingen en richtlijnen opgesteld. Zie ook: https://www.cultureelerfgoed.nl
Wet DBA – ModelovereenkomstDeze wetgeving is relevant voor bedrijven die ZZP-er zijn of ZZP-ers in dienst hebben.
Wet op de architectentitelVoor bedrijven of individuen die zich willen inschrijven als architect bij de Kamer van Koophandel is deze wet belangrijk.
ARBO-wetgevingVoor het garanderen van een veilige werkplek op onder andere de bouwplaats is deze wet belangrijk.
CE Markering bouwmaterialenDe CE markering is vereist voor de zelfcertificering van bouwproducten. Zie ook: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/

overige regelgeving

Naast de Nederlandse wetgeving, bepalen ook normeringen (NEN-normen) eisen aan een bouwwerk. Daar wordt in de wet naar verwezen. Daarnaast wordt het stelsel van eisen rondom bouwwerken bepaald door contractuele afspraken (zoals DNR 2011), door keurmerken en (eventueel nog) door verordeningen. 

Voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk om sancties en aansprakelijkheidsstelling te voorkomen. Het is ook relevant voor verzekeringen. Nakoming van de wet kan men borgen met een kwaliteitssysteem. Wil je weten hoe?