Minimale Middelen,Maximale Naleving.

 Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De Wkb verdeelt het toezicht op de juiste uitvoering van bouwplannen over vier onafhankelijke partijen.

Gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet zal ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (de Wkb) per 1 januari 2024 worden ingevoerd. Deze wet stelt eisen voor het toezicht op de kwaliteit van bouwwerken. Vier onafhankelijke partijen zijn betrokken bij de uitvoering van dit toezicht, namelijk:

  • Instrumentaanbieders (zoals Apexion)
  • Kwaliteitsborgers
  • Bevoegd Gezag (gemeentes)
  • Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB, een overheidsinstantie)

Apexion vervult de rol van instrumentaanbieder. Wij bieden een instrument voor kwaliteitsborging aan dat wordt toegepast door kwaliteitsborgers. Het instrument is een handboek voor het vaststellen en het borgen van de kwaliteit van bouwwerken. In het instrument staat beschreven op welke wijze kwaliteitsborgers een vertrouwen in de kwaliteit vaststelt. Het instrument bevat ook voorbeelden voor de documenten die door kwaliteitsborgers worden opgesteld.

Het Bevoegd Gezag neemt de documenten voor kwaliteitsborging in ontvangst en controleert deze indien nodig. Zij kunnen handhavingsmaatregelen toepassen wanneer een bouwwerk niet voldoet aan de eisen. De TloKB beoordeelt daarnaast de instrumenten voor kwaliteitsborging. In het Register Kwaliteitsborging is terug te vinden welke instrumenten voor kwaliteitsborging voldoen aan de wettelijke eisen. De Wkb verplicht kwaliteitsborgers om een instrument toe te passen wat is opgenomen in het Register Kwaliteitsborging.

 Naleving met minimale middelen

Ons instrument is ontwikkeld om naleving van de Wkb zo efficiënt mogelijk te maken.

Het BKapp instrument van Apexion biedt naleving van de Wkb met de minimale middelen. Ons doel is om zo’n efficiënt mogelijk instrument te ontwikkelen. Wij wegen continu de hoeveelheid taken voor kwaliteitsborgers en aannemers af tegen de impact op en het vertrouwen in de kwaliteit van bouwwerken. Een korte opsomming hoe wij dat doen:

  • Één app om alle Wkb handelingen mee uit te voeren;
  • Importeren en exporteren van uitgevoerde bouwplantoetsen bij seriematige bouw;
  • Standaardlijst met veelvoorkomende risico’s;
  • Softwarematig algoritme om het aantal te controleren bewijsstukken te verlagen, zonder in te boeten op de mate van vertrouwen;
  • Checklists voor kleine bouwprojecten die wel vergunningplichtig zijn;
  • Zowel een steekproefmatige als een risico gestuurde aanpak: maximale dekking zonder onnodige borgingsactiviteiten.

 Toezicht en handhaving

Wij controleren zowel de borging als de bouw voor een structureel vertrouwen in kwaliteit.

De toepassing van ons instrument voor kwaliteitsborging is onderworpen aan strenge eisen. Wij controleren naleving van de processen en eisen uit het instrument zowel tijdens de planfase, bij het opstellen en vaststellen van het borgingsplan, als tijdens de uitvoeringsfase, bij het uitvoeren van de bouwplannen en het borgingsplan.

Indien er onvolkomenheden worden geconstateerd zijn wij bovendien gemachtigd om handhavend op te treden. Het uitgangspunt van handhaving is altijd om de werkwijze van Kwaliteitsborgers of aannemers te herzien en structureel te verbeteren. Daarmee kunnen aannemers en bouwconsumenten altijd uitgaan van een juiste werking van het instrument voor kwaliteitsborging en een hoge bouwkwaliteit.

Doe mee met
een Wkb
proefproject.

Volg ons op social.